Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Latarenka.com dostępnego pod adresem internetowym: latarenka.com jest:
 Perfekt Grzegorz Kędzierski z siedzibą 23-110 Krzczonów, ulica ŻEROMSKIEGO 39, prowadzona działalność gospodarcza NIP 713-288-79-72,
nr konta mBank: 56 1140 2004 0000 3902 7908 4986

2.Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Grzegorz Kędzierski zwanym sprzedającym

3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego latarenka.com jest sprzedaż detaliczna artykułów dekoracyjnych oraz wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sieci Internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
§ 2
PRZYJMOWANIE DEFINICJE

1. REGULAMIN -

2. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.latarenka.com

3. SPRZEDAWCA –Grzegorz Kędzierski  ul. Żeromskiego 39, 23-110 Krzczonów NIP 713-288-79-72
4. KUPUJĄCY - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem

5. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego latarenka.com, oferta zawarcia umowy sprzedaży

6. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7. KONTO -indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym latarenka.com oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

8. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym latarenka.com, proces ten jest dobrowolny

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego

10. TOWAR - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

11. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego latarenka.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 
§ 3
 REJESTRACJA

1. Rejestracja w sklepie internetowym latarenka.com jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów

2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a. Imię
b. E-mail
c. Hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
a. Nazwę firmy
b. NIP

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.


§ 4
ZAMÓWIENIA
 
1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.latarenka.com

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju

3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie latarenka.com. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka towar, który zamierza kupić. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.

7. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Towary, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję złóż zamówienie, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 
13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

14. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 506918164 lub e-mailem, pod adresem shop@latarenka.com

15. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

16. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie od 1 do 3 dni roboczych W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 506918164
 
§5
SPOSÓB PŁATNOŚCI
 
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 
a. przelewem/przekazem -wpłata na rachunek bankowy sklepu latarenka.com pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru

b. płatność gotówką - przy odbiorze
 
3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie a punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Towaru.

5. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.


  
§6
REALIZACJA DOSTAWY
 
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji produktu.

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura . Podatnik nie jest płatnikiem Vatu.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej inPOst dostarczane są od 1 do 5 w dni roboczych. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.

4. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa kupujący.

5. Przesyłki zagraniczne są realizowane poprzez firmę kurierską,lub pocztę polską koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.


7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Kupującego, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Kupującym i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Kupujący był usatysfakcjonowany.

10. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.
 
11. Zaleca się, aby Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Kupujący skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

12. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

13. Przesyłka na koszt sprzedającego przy zamówieniach powyżej 1000 zł

 
§7
ZWROTY
 
1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kupujący niezwłocznie po złożeniu oświadczenia zobowiązany jest do odesłania przedmiotu na adres podany poniżej, w terminie do 30 dni.

Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: shop@latarenka.com bądź też listownie na adres:Perfekt  Grzegorz Kędzierski  Żeromskiego 39,23-110 Krzczonów, prowadzącym działalność gospodarczą (NIP: 7132887972, )
2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Kupującego prosi się również o przesłanie informacji o podanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3. Zgodnie z obowiązującym prawem koszt dostawy towaru do Sprzedawcy, ponosi Kupujący. 

4. Zwroty towarów odbywają się na koszt Kupującego.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefon:506918164
b. e-mail: shop@latarenka.com
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki na stronie głównej sklepu internetowego latarenka.com Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. Nazwa sklepu internetowego latarenka.com, adres strony, pod którym jest dostępny: www.latarenka.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2016 roku.

§9

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest właściciel firmy Perfekt Serwis Aneta Kędzierska

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług , zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2015 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty. Dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane  nie będą przekazywane do państw trzecich ze Swej strony pragnę zapewnić, iż nasz zespół dołoży wszelkich starań i środków aby Twoje dane były u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z literą prawa.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

§


 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl